Преглед на файлове

Update shell.nix

master
Elis Hirwing преди 11 месеца
родител
ревизия
601f38fa2f
Signed by: etu <elis@hirwing.se> GPG Key ID: D57EFA625C9A925F
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 17 реда
  1. +4
    -17
      shell.nix

+ 4
- 17
shell.nix Целия файл

@@ -1,26 +1,13 @@
with (import <nixpkgs> {});

let
adafruit-ampy = python3Packages.buildPythonApplication rec {
pname = "adafruit-ampy";
version = "1.0.7";

src = python3Packages.fetchPypi {
inherit pname version;
sha256 = "1dz5sksalccv4c3bzk3c1jxpg3s28lwlw8hfwc9dfxhw3a1np3fd";
};

propagatedBuildInputs = with python3Packages; [ click python-dotenv setuptools_scm pyserial ];

# No tests
doCheck = false;
};

in mkShell {
mkShell {
buildInputs = [
adafruit-ampy
esptool
picocom
gnumake

# For tests of new things
esphome
];
}

Loading…
Отказ
Запис