Преглед на файлове

Nix shell deps for working with the project

master
Elis Hirwing преди 1 година
ревизия
43fadae071
Signed by: etu <elis@hirwing.se> GPG Key ID: D57EFA625C9A925F
променени са 2 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 1
- 0
.envrc Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
use nix

+ 9
- 0
shell.nix Целия файл

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
esptool
picocom
gnumake
];
}

Loading…
Отказ
Запис